Phòng Khí tượng (Sup.by MV JSC)
Trung tâm Mạng lưới Khí Tượng thuỷ văn và Môi trường
Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (84 4) 8353981 / Fax: (84 4) ..... / E-mail: dno@hn.vnn.vn