Thay đổi vị trí trạm khi tượng
 
Mã trạm:
Tên trạm:
Vĩ độ cũ
Kinh độ cũ
Vĩ độ mới
Kinh độ mới
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc